Jak sfinansować inwestycję w fotowoltaikę

Ochrona środowiska naturalnego poprzez wspieranie budowy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Od akcesji w 2004 roku Polska otrzymała i nadal otrzymuje na ten cel od UE miliony euro. Korzystają z nich zarówno największe przedsiębiorstwa, jak i gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele domów jednorodzinnych.

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej rodzimy krajobraz zapełnił się farmami wiatrowymi, rozwinęła się też fotowoltaika. Dotacje i zwrotne wsparcie z UW sprawiły wzrost zainteresowania inwestycjami w OZE, które dodatkowo wsparły zmiany w przepisach (w życie weszły: Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej, uznające za zgodne z rynkiem wewnętrznym niektóre rodzaje pomocy).

Z różnych źródeł

W trwającej właśnie perspektywie finansowej 2014–2020 polscy właściciele i zarządcy nieruchomości i firm oraz samorządy terytorialne i inne podmioty skorzystać mogą ze wsparcia na zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym zestawów fotowoltaicznych z kilku programów operacyjnych, rozliczanych na poziomie ogólnopolskim lub regionalnym. Są to m.in.:

 • PO Infrastruktura i Środowisko – największy program operacyjny tej perspektywy finansowej (wartość zaplanowanej pomocy to 27,4 mld euro), rozliczany na poziomie krajowym; zwrotne wsparcie na OZE pozyskać można przede wszystkim w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w szczególności z działań:

  • 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;
  • 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (publicznych);
 • Regionalne Programy Operacyjne (w sumie 31,3 mld euro) – wszystkie przewidują wsparcie dla firm i jednostek samorządu terytorialnego inwestujących w OZE – na ten cel przewidziano w skali kraju ok. 4,3 mld euro;
 • PO Rozwój Obszarów Wiejskich (8,6 mld euro), w którym jednym z działań jest wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 • Bezzwrotną i zwrotną pomocą ze środków krajowych na instalacje pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadzi kilka dedykowanych programów. Programy te dotyczą:

  • ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi,
  • racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
  • ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,
  • ochrony atmosfery – w tym obszarze mieszczą się instrumenty wspierania OZE, w tym fotowoltaiki (dotacje i pożyczki),
  • dwóch lub więcej wymienionych obszarów (międzydziedzinowe).

Dla ochrony powietrza

Wśród instrumentów NFOŚiGW służących ochronie powietrza są programy wspierające rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, takie jak Kawka, Bocian i Prosument. Warto przyjrzeć się bliżej zwłaszcza ostatniemu z nich.

Prosument ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Chodzi zatem o środki m.in. na kolektory słoneczne i fotowoltaikę.

Na dotacje i pożyczki na działania zmierzającego od osiągnięcia celu programu przeznaczono do 717 mln zł do 249,8 mln zł na bezzwrotne formy wsparcia i do 467,2 mln zł na formy zwrotne (pożyczki). Kwoty te mają zostać wydane na projekty zgłoszone do 2020, a zrealizowane do 2022 roku.

Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie, bo podnosi świadomość korzyści dla środowiska z inwestycji w źródła odnawialne po stronie inwestorów. Ma również wpływ na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów OZE oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Jest kontynuacją i zarazem rozszerzeniem zakończonego w 2014 roku części 3. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”, która przewidywała dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Program Prosument składa się z dwóch części, adresowanych do dwóch różnych grup beneficjentów. Pierwsza to jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki i stowarzyszenia, jak również spółki komunalne. Druga to właściciele/zarządcy nieruchomości:

 • osoby fizyczne mające prawo do budynku (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego),
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Ile i na co?

Wsparcie udzielane jest na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, w tym: opalane biomasą, pompy ciepła i kolektory słoneczne (o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt każde), systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrogenerację (o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp każde) – na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. O dofinansowanie ubiegać się można również w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno OZE, o ile jest to uzasadnione.

Środki z programu Prosument udostępniane są w dwojaki sposób: jako pożyczka i jako bezzwrotna dotacja. Przewiduje się dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji, zależnie od instalacji, wynoszących do 15 lub do 30 proc. dofinansowania (a w latach 2015–2016 do 20 i do 40 proc.); w przypadku fotowoltaiki dotacja wynieść może obecnie nawet 40, a od 2017 roku 30 proc. kwoty inwestycji.

W sumie na wsparcie fotowoltaiki przeznaczono w programie 280 mln zł.

Pieniądze te posłużyć mogą do sfinansowania wydatków na:

 • projekt instalacji,
 • dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń i koncesji,
 • zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (o ile spełniają one , kryteria udziału w programie określone w załączniku „Wymagania techniczne”).

Ale tylko do wartości określonych jako maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji na potrzeby jednego budynku mieszkalnego. Wartość ta wynosi 100 tys. zł dla budynku jednorodzinnego, 300 tys. zł w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego zarządzanego przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową oraz 500 tys. zł w przypadku instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz (wyższe kwoty dotyczą systemów korzystających równolegle z więcej niż jednego OZE). W programie określono również maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany, który wynosi dla fotowoltaiki: dla instalacji o mocy do 5 kW: – 7 000 zł/kWp, dla instalacji o mocy 5–40 kW – 6 000 zł/kWp (jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej, maksymalny koszt kwalifikowany rośnie o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora).

Wnioski o kredyt wraz z dotacją na fotowoltaikę składać należy w Banku Ochrony Środowiska, współpracującym z NFOŚiGW przy realizacji programu Prosument. Nabór wniosków prowadzony jest bez przerwy.