Fotowoltaika i technologie przyszłości

Wraz z rosnącą świadomością Polaków co do wartości, jaką ma dla człowieka środowisko naturalne i co do zagrożeń dla tego środowiska, będących ludzkim dziełem, zwiększa się zainteresowanie technologiami pozwalającymi uzyskiwać energię ze źródeł odnawialnych i zmniejszać zużycie energii pochodzącej z przerobu węgla, ropy, gazu. Dowodzi tego choćby gwałtowne zwiększenie liczby farm wiatrowych, powstawanie elektrowni wodnych i opalanych biomasą oraz coraz większa liczba paneli słonecznych instalowanych na dachach budynków publicznych, komercyjnych i prywatnych.

Funkcje paneli słonecznych

Panele te mogą mieć dwie funkcje: jedne  zamieniają energię słoneczną w ciepło, inne – w energię elektryczną. Te drugie są efektem pracy naukowców zajmujących się fotowoltaiką, a nazywane są systemami fotowoltaicznymi.

Fotowoltaika czyli wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, a więc z naszej, ludzkiej perspektywy źródła o nieograniczonych, odnawialnych zasobach. Jej odkrycia w postaci różnego rodzaju urządzeń zasilanych energią słoneczną nie są domeną ostatnich lat. Od dawna na przykład posługiwaliśmy się kalkulatorami bez baterii, uruchamiającymi się i działającymi pod warunkiem ekspozycji na światło słoneczne. Systemy fotowoltaiczne stosuje się od dekad również choćby w kosmonautyce, między innymi ze względu na bezobsługowe i długotrwałe działanie.

Gwałtowne przyspieszenie fotowoltaiki

Faktem jest jednak, że fotowoltaika jako nauka i technika najdynamiczniej rozwija się od początku tego wieku. Podobnie jak energetyka słoneczna – gałąź przemysłu, wykorzystująca ustalenia fotowoltaiki oraz innych dziedzin zajmujących się przetwarzaniem promieniowania słonecznego w ciepło (konwersja fototermiczna) czy energię chemiczną (naturalna głównie fotosynteza), wykorzystywania jej do rozdzielania tlenu i wodoru podczas parowania wody itd. Jak na razie szersze zastosowania znalazły metody wykorzystujące konwersję fotowoltaiczną i fototermiczną (kolektory słoneczne).

Konwersja fotowoltaiczna – przekształcenie światła słonecznego w prąd

Konwersja fotowoltaiczna polega na bezpośrednim przekształceniu energii słonecznej w elektryczną za pomocą półprzewodników, w których napięcie powstaje dzięki fotonom (kwantom poruszającym się z prędkością światła). Zjawisko to zostało odkryte już w 1839 roku, a dokonał tego francuski fizyk Antoine César Becquerel. Do uzyskania efektu konwersji fotowoltaicznej wykorzystuje się wiele materiałów, najczęściej – krzem mono- i polikrystaliczny, ale też polimery i wiele innych, a badacze poszukują kolejnych tańszych w użyciu, a więc i zmniejszających koszty wytwarzania energii z promieni słonecznych.

Rozwój branży systemów fotowoltaicznych widać na całym świecie. W końcu 2006 roku na Ziemi zainstalowano 1581 MW paneli fotowoltaicznych, których skumulowana moc wynosiła 6890 MW. W roku 2011 zainstalowane zostało aż 27 650 MW baterii słonecznych o skumulowanej mocy 67 350 MW. W ciągu zaledwie pięciu lat moc systemów fotowoltaicznych wzrosła ponad 42-krotnie!

Rozwój fotowoltaiki widać i w Poznaniu – powstało tu i działa konsorcjum Dolina Fotowoltaiki, które stawia sobie za cel powstawanie nowych, innowacyjnych produktów, dostęp do know-how, wymianę wiedzy oraz rozwój współpracy między członkami. A tymi są między innymi dwie politechniki: poznańska i częstochowska oraz  firmy sprzedające i instalujące ogniwa fotowoltaiczne z Poznania i Wielkopolski.

Mocne atuty przemawiające za fotowoltaiką

Zainteresowanie inwestycjami w ogniwa fotowoltaiczne jest nie tylko efektem wzrostu ekoświadomości Polaków, ale i znajomości zalet tego rozwiązania. A tych jest sporo.

Źródło energii – Słońce

Pierwsza to samo źródło energii, które jest dostępne praktycznie każdego dnia. Wprawdzie nasłonecznienie w Polsce jest mniejsze niż np. w krajach śródziemnomorskich, ale Słońce świeci nad nami wystarczająco często i długo, by można było nie tylko uzyskać energię elektryczną potrzebną w danej chwili, ale także ją zmagazynować.

Trwałość paneli fotowoltaicznych

Po drugie, systemy fotowoltaiczne nie wymagają obsługi , dostarczania jakichkolwiek materiałów, wymiany części. Na ogniwa fotowoltaiczne – w Poznaniu na przykład – producenci udzielają nawet 25 lat gwarancji. To oznacza, że przez ćwierć wieku inwestor korzystał będzie z uzyskiwanej energii elektrycznej bez ponoszenia na ten cel jakichkolwiek dalszych kosztów.

Dodatkowy zarobek

Po trzecie, nadmiar pozyskanej z energii słonecznej energii elektrycznej można odsprzedać. A podłączenie się do sieci zapewni inwestorowi możliwość korzystania z energii elektrycznej niezależnie od pogody i nasłonecznienia. Po zawarciu odpowiedniej umowy energię uzyskaną z ogniwa fotowoltaicznych wpuszcza się do sieci i jednocześnie pobiera jej tyle, ile potrzeba w danej chwili w obiekcie czy gospodarstwie domowym. Właściciel obiektu rozlicza się z właścicielem sieci raz na pół roku: jeśli zużył energii więcej niż uzyskał z fotowoltaiki, dopłaca, jeśli mniej – zarabia.

Szybki zwrot z inwestycji

Czwartą zaletą systemów fotowoltaicznych staje się także coraz korzystniejsza relacja ich ceny do uzyskanych dzięki nim oszczędności. Eksperci szacują, że ogniwa fotowoltaiczne w Poznaniu na przykład staniały na tyle, że wydatek na nie zwraca się już po ok. 10 latach. Okres ten może być jeszcze krótszy, jeśli inwestor uzyska dofinansowanie na instalację systemu fotowoltaicznego, na przykład z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej zatytułowanego Prosument.

Fotowoltaika – oferta poznańskiej firmy

Korzyści z zainstalowania systemu fotowoltaicznego może być więcej lub mniej, zależnie od tego, gdzie i jaki system powstanie. Dzięki znajomości oferty producentów, wymogów poszczególnych systemów i warunków w danym miejscu (dach spadzisty czy płaski, w które strony skierowany, zacienienie obecnie i w przyszłości itp.) projektant danego rozwiązania może znacznie zintensyfikować korzyści inwestora z ogniw fotowoltaicznych.

Poznańskim i wielkopolskim inwestorom polecamy do tego Zakład Automatyki-Fotowoltaiki Krzysztof Białowski.