Dotacje

Dotacje fotowoltanika

Fotowoltaika jest dziedziną, która od kilku lat daje możliwość ubiegania się o dotacje na zakup i montaż paneli słonecznych w domach jednorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej.

W latach 2014-2020 nasz kraj może korzystać z pomocy finansowej Unii Europejskiej przyznawanej w ramach tzw. programów operacyjnych (zarówno na poziomie regionalnym, jak
i krajowym). Jedną z dziedzin obejmującą dotacje jest fotowoltaika, jako sektor wspierający ekologiczne działania związane bezpośrednio z otaczającym nas środowiskiem przyrodniczym. Dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych działa program prosument, który wynosi 800 mln zł. zostanie podzielony na bezzwrotne dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki, których celem jest fotowoltaika. .

Dotacje, którymi objęta jest fotowoltaika, mają zachęcać oraz wspierać materialnie podmioty lub osoby prywatne, zamierzające korzystać z metody solarnego pozyskiwania energii elektrycznej. Fotowoltaika to szeroki zakres dotacji oraz niskooprocentowanych kredytów, dzięki którym coraz więcej firm oraz instytucji publicznych decyduje się na tę inwestycję. Według najnowszych zmian, do końca 2016 roku utrzymają się wyższe dotacje dla beneficjentów programu PROSUMENT. Otrzymają oni do 40% kwoty inwestycji mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Jak informuje NFOŚiGW, po 2016 roku dotacja spadnie do 30% kwoty inwestycji. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie przygotowano. Zwiększono również budżet bezzwrotnej pomocy na fotowoltaikę z 240 mln złotych do 280 mln złotych. Dofinansowanie w formie dotacji na poziomie 40% kwoty otrzymają głównie instalacje o mocy do 40 kWp. Ponadto w programie dotacji na fotowoltaikę wprowadzono też niższe kwoty dotyczące kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżka będzie dotyczyć między innymi kolektorów słonecznych (do 2 tysięcy zł za kW), systemów PV (do 7 tysięcy zł za kW).

Programy na instalacje fotowoltaiczne w Polsce:

 • Program PROSUMENT Program – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Budżet  przeznaczony na program wynosi 800 mln zł.

 • Program BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.  Finansowanie ma formę pożyczki, której kwota wynosi od 2 do 40 mln zł

 • Działaniu 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

 • Działaniu 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

 • Działaniu 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (publicznych).

 • zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej (odnawialnej),

 • poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności)

 • obniżenie energochłonności przedsiębiorstw,

 • zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

 • rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych na niskich i średnich napięciach

 • W ramach Działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przewiduje się kwalifikowalność wydatków w okresie do 31 grudnia 2023 r., a całkowity budżet działania wynosi 150 mln euro. Wsparcie realizowane będzie za pośrednictwem instrumentów finansowych zwrotnych – pożyczki lub środków równoważnych.

 • Możliwość dofinansowania odnawialnych źródeł energii z PO IiŚ jest uzależniona od mocy planowanej instalacji, przy czym dla różnych technologii wyznaczono różne poziomy mocy.

 • W przypadku farm wiatrowych wsparcie z PO IiŚ będzie można otrzymać dla farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 2 Mwe.

 • Będzie można uzyskać dotacje na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym na inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Budżet – 13,5 mld euro.

 • Istnieje możliwość skorzystania z 16 programów regionalnych wspierających inwestycje w OZE, skierowane do JST i przedsiębiorstw, w których firmy sektora będą mogły być wnioskodawcami. Budżet przeznaczony na ten cel, to ok. 4,3 mld euro.